789Lady บาคาร่า คาสิโน Pretty Baccarat พร้อมรับค่าคอมมิชชั่น 1.25%

แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า 

     แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าคือแอปส ำหรับเล่น เกมส์พนันออนไลน์คำสิโนออนไลน์ ในรูปแบบมือถือไม่ว่ำจะเป็น Android และ ios สามารถโหลดแอปมำเพื่อเล่นเกมส์บำคำร่ำออนไลน์ เกมส์สล๊อตออนไลน์ เกมส์พนันกีฬำ เกมส์รู เล็ต เกมส์ไฮโล หรือ Sicbo ได้แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าในประเทศไทยเรำเป็นผู้ให้บริกำรส่งตรงจำกองค์กรกำร พนันออนไลน์ ผู้เล่นสำมำรถเห็นไพ่ที่แจก ก่อนที่จะเริ่มกำรพนันใน 20-30วินำทีเป็นวีดีโอเกมส์แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่ามีผู้เล่นเกมส์คำสิโนออนไลน์จำนวนมำกที่เข้ำมำโหลดเล่น ปัจจุบันแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า ได้มีกำรพัฒนำวิธีการเล่นบำคำร่ำเพื่อเพิ่มควำมสนุกให้แก่เหล่ำนักพนันออนไลน์ทั้งหลำยโดยกำรน ำเหล่ำสำวสวยสุดเซ็ก ซี่มำเป็นDealerคอยแจกไพ่ให้แก่เหล่ำผู้เล่นเพื่อเพิ่มควำมสนุกและเพลิดเพลินในกำรเล่นเกมส์ออนไลน์ 

     วิธีการโหลดแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าลงบนโทรศัพท์มือถือแบบIOS และ Andriod วิธีกำรดำวโหลดแบบ IOS 

 1. สำหรับระบบ IOS ผู้เล่นเพียงกดเข้ำไปที่ลิ้งค์ดำวโหลด
 2. เมื่อท่ำนท ำกำรดำวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรติดตั้งแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า บนมือถือของท่ำนได้เลย
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าขึ้นมำแล้วให้ด ำเนินกำรใส่Usemame และ  Password ของท่ำนที่ได้รับมำจำกกำรสมัครสมำชิกเพื่อเข้ำสู่เกมส์พนันในรูปแบบแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า 

วิธีกำรดำวโหลด Android

 1. สำหรับระบบ Android ผู้เล่นต้องไปคลิ๊กลิ้งค์ดำวโหลดส ำหรับ Android และดำวน์โหลดแอฟพลีเคชั่นผ่ำน บรำวเซอร์Google Chrome เท่ำนั้น
 2. เมื่อท่ำนทำกำรดำวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรติดตั้ง แอพพลีเคชั่นบนมือถือของท่ำน
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าขึ้นมำแล้วให้ด ำเนินกำรใส่ Username และ  Password ของท่ำนที่ได้รับมำจำกกำรสมัครสมำชิกเพื่อเข้ำสู่เกมส์พนันในรูปแบบแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า

แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าดียังไง 

 1. มีพริตตี้สำวสวยเป็น Dealer คอยแจกไพ่
 2. เป็นที่ยอมรับในหมู่เหล่านักพนันออนไลน์ เซียนพนันออนไลน์ กำรันตีควำมมั่นคงทำงการเงิน
 3. ระบบเกมส์สเถียร ไม่มีดีเลย์
 4. สำมำรถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลำ 

วิธีการเล่นบาคาร่าใน แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า 

     แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าจะให้เหล่ำผู้เล่นสำมำรถเลือกเดิมพันได้หลำกหลำยรูปแบบมำกยิ่งขึ้นดังนี้

 1. เลือกแทงฝั่งเจ้ำมือ หรือ Banker
 2. เลือกแทงฝั่งผู้เล่น หรือ Player
 3. เลือกแทงไพ่คู่ฝั่งเจ้ำมือ
 4. เลือกแทงไพ่คู่ฝั่งผู้เล่น
 5. เลือกแทงโบนัสฝั่งผู้เล่น
 6. เลือกแทงโบนัสฝั่งเจ้ำมือ
 7. เลือกแทงไพ่เสมอ
 8. เลือกแทงชน่ะด้วยแต้มน้อย
 9. เลือกแทงชน่ะด้วยแต้มสูง 

วิธีการนับแต้มไพ่บาคาร่าในแอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า 

     แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่ามีวิธีกำรนับแต้มง่ำยๆ คล้ำยกับบำคำร่ำออนไลน์ผู้เล่นสำมำรถดูตัวอย่ำงวิธีกำรนับ แต้มไพ่บำคำร่ำได้ดังต่อไปนี้ไพ่ A มีแต้มเท่ำกับ 0 แต้ม , ไพ่2 มีแต้มเท่ำกับ 2 แต้ม , ไพ่ 3 มีแต้มเท่ำกับ 3แต้ม , ไพ่ 4 มี แต้มเท่ำกับ 4แต้ม , ไพ่ 5 มีแต้มเท่ำกับ 5แต้ม , ไพ่ 6 มีแต้มเท่ำกับ 6แต้ม , ไพ่ 7 มีแต้มเท่ำกับ 7แต้ม , ไพ่ 8 มีแต้ม เท่ำกับ 8แต้ม , ไพ่ 9 มีแต้ม เท่ำกับ 9แต้ม , ไพ่ 10,J,Q,K มีแต้มเท่ำกับ 0 แต้

วิธีการเล่นไพ่บาคาร่าของทาง แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่า 

     แอ ป เซ็กซี่ บา ค่า ร่าได้ให้เหล่ำบันดำสำวสวยสุดเซ็กซี่มำเป็น Dealerคอยแจกไพ่ให้เหล่ำลูกค้ำ Dealer คือ สำวสวยสุดเซ็กซี่ที่คอยแจกไพ่ หรือ พนักงำนแจกไพ่ 

Player คือ ฝ่ำยผู้เล่น สีน้ำเงิน 

Banker คือ ฝ่ำยเจ้ำมือ สีแดง 

Dealer จะคอยแจก ไพ่ใบที่ 1 ให้ Player และไพ่ใบที่2 จะแจกให้Banker  ใบที่3 Dealer จะกลับมำแจกให้ Player ใหม่ นะครับ ไพ่ใบที่4 จะแจกให้ฝ่ำย Banker จำกนั้น Dealer จะเป็นผู้เปิดไพ่เองทั้งหมด หำกฝ่ำย Player มีแต้มต่ำกว่ำ6ลง ไป Dealer จะจั่วไพ่ใบที่3 มำให้แต่ถ้ำหากฝ่ำย Player มีแต้ม6ขึ้นไปฝ่ำย Player จะไม่ได้จั่วไพ่ใบที่3 ต่อไปเป็นฝ่ำย เจ้ำมือหรือBanker Banker จะมีควำมได้เปรียบฝ่ำย Player มำกกว่ำเพรำะถ้ำฝ่ำย Banker มีแต้มมำกกว่ำ4ขึ้นไปแล้ว ทำงฝ่ำย Player จัวไพ่แล้วมีแต้มน้อยกว่ำ4 ฝ่ำย Banker จะเป็นผู้ชน่ะไปเลย แต่ถ้ำหำกฝ่ำย Player จั่วไพ่ใบที่3แล้วมี แต้มมำกกว่ำ4 ฝ่ำย Banker ถึงจะจั่วไพ่ใบที่3ขึ้นมำสู้