789Lady บาคาร่า คาสิโน Pretty Baccarat พร้อมรับค่าคอมมิชชั่น 1.25%

เว็บเซ็กซี่บาคาร่า 

    เว็บเซ็กซี่บาคาร่า คือ ผู้น ำเหล่ำเกมส์ไพ่ออนไลน์ที่มีผู้คนให้ควำมสนใจและเข้ำมำเล่นมำกที่สุดในตอนนี้  โดย เว็บเซก็ซี่บาคาร่าของเรำเป็นเว็บเดิมพันที่ให้บริกำรและได้รับมำตรฐำนสำกลจำกเว็บคำสิโนยังต่ำงประเทศ  ด้วยระบบเอกสิทธิ์กำรใช้บริกำรแบบเหนือระดับ ทำงเว็บเซ็กซี่บาคาร่า ยินดีให้บริกำรแก่ท่ำนในกำรลงทุนเล่นบาคาร่าในเว็บคำสิโนออนไลน์ของเรำด้วยระบบเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นเว็บที่สมบูรณ์และฟังกชันรูปแบบใช้งำนที่ง่ำยโดย มีผู้เชี่ยวชำญที่คอยให้ค ำแนะน ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรเล่นบำคำร่ำออนไลน์กับ เว็บเซก็ซบี่ าคาร่าของเรำ 

เว็บเซ็กซี่บาคาร่า ยังมีเกมส์ให้ทุกท่ำนได้เข้ำไปเลือกเล่นได้อีกดังนี้ 

 1. เสือมังกร = วิธีการเล่นไพ่เสือมังกร มีความคล้ายคลึงกับวิธีเล่นบาคาร่า มากๆ เพียงแต่ว่าวิธีการเล่นไพ่เสือมังกร จะ ตัดสินผลแพ้ชนะด้วยไพ่ 1 ใบ ไม่มีการเปิ ดไพ่ใบที่ 2 หรือ 3 เหมือนบาคาร่า โดยผู้เล่นตอ้งเลือกแทงว่าไพ่ฝั่ง เสือ หรือ มังกร จะมีแต้มสูงกว่ากัน และรูปแบบการแทงจะมีให้เลือกแค่ 3 รูปแบบ เท่านั้น
 2. บาคาร่าออนไลน์= ส าหรับใครที่สนใจจะเล่นบาคาร่าหรือบาคาร่าออนไลน์ แต่ยังไม่เข้าใจในกติกา หรือมีความสับสนอยู่  บทน้ีจะพาท่านไปทา ความเขา้ใจเกี่ยวกบักติกาของบาคาร่าและการวางเดิมพนัในแต่ละประเภทว่าจะมีกติกาอย่างไร ส่วน เน้ือหาของเราน้นัจะเป็นอยา่ งไรไปชมกนั เลยครับ
 3. ไฮโล = วิธีเล่น ไฮโล(สูง-ต ่า)
  1. การเต็ง สูง – ต่า จ่ายหน่ึงเท่าของยอด แทงโดยนบัแตม้ของลูกเต๋าท้งั 3 ลูก
  2. แทงเต็งเลข จ่ายหนึ่งเท่าของยอดแทง 
  3. แทงโต๊ดเลข จ่าย 5 เท่าของยอดแทง
  4. แทงโต๊ดเลขคู่ จ่าย 8 เท่าของยอดแทง
  5. แทงเต็งแต้มรวม จ่ายตามแต้มที่ออก
  6. แทงตอง จ่าย 150 เท่าของยอดแทง
  7. แทงตองรวม จ่าย 24 เท่าของยอดแทง
 4. สล๊อต = วางเดิมพนั กดปั่น ลุน้ผล เป็นเกมส์ที่เล่นง่ำยที่สุดเลยทีเดียว
 5. รูเล็ต = รูเล็ต เป็ นเกมชนิดหนึ่งที่มีเกือบทุกๆคาสิโนเลยก็ว่าได้ครับ เป็ นเกมวงล้อที่นิยมกันมายาวนาน ที่มีการแทง หลากหลายวิธี เช่น สูง-ต ่า ด า-แดง คู่-คี่ เป็นต้น 

     โดยแต่ล่ะเกมส์ทำง เว็บเซ็กซี่บาคาร่า ได้ให้ดีลเลอร์สำวสวยสุดเซ็กซี่มำคอยให้บริกำรแจกไพ่ ทอยลูกเต๋ำ เพื่อให้ผู้เล่นได้ เพลิดเพลินไปกับกำรเล่นคำสิโนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ เว็บเซก็ซี่บาคาร่าจึงได้คิดค้นรูปแบบกำรเล่นแบบไลฟ์ สด ขึ้นมำและให้ดีลเลอร์สำวสวยสุดเซ็กซี่คอยให้บริกำร เว็บเซ็กซี่บาคาร่า เป็นเว็บคำสิโนออนไลน์ที่ดีมั่นคงสำมำรถถอนได้ สูงสุดวันล่ะ10ล้ำนบำท เว็บที่บริกำรเกมส์สะสมคะแนนที่เยอะที่สุด เกมส์กงล้อ เกมส์ปั่นแปะ เกมส์เป่ายิงฉุบ บริการดีเป็นกันเอง เป็นเว็บที่มีทุกอย่ำงทุกค่ำยให้เลือกเล่นสอบถำมปัญหำมีค ำตอบให้ทุกค ำถำมที่ลูกค้ำถำม

เข้าใจแต้มบาคาร่า 

     ก่อนที่จะไปทา ความเขา้ใจกบัวิธีเล่นบาคาร่า เราคงตอ้งมาทา ความเขา้ใจกบัจา นวนแตม้ของตวัไพ่กนัก่อน โดยไพ่Ace  จะมีค่า 1 แต้ม ,ไพ่ 2 จะมีค่า 2 แต้ม ,ไพ่ 3 จะมีค่า 3 แต้ม ,ไพ่4 จะมีค่า 4 แต้ม ,ไพ่ 5 จะมีค่า 5 แต้ม ,ไพ่ 6 จะ มีค่า 6 แต้ม ,ไพ่ 7 จะมีค่า 7 แต้ม ,ไพ่ 8 จะมีค่า 8 แต้ม ,ไพ่ 9 จะมีค่า 9 แต้ม และไพ่ 10 ,J ,Q ,K จะมีค่า 0 แต้ม และนอกจากที่เราจะต้องรู้แต้มไพ่แล้ว ก็ต้องมาขยายความศัพท์เทคนิคในการเล่นบาคาร่ากันด้วย ไม่ว่าจะเป็ น  Banker ที่แปลว่าเจ้ามือหรือดีลเลอร์ Player ที่แปลว่าผู้เล่น ซึ่งตามปกติของเกมไพ่บาคาร่าน้นั มกัจะมีสองฝั่งให้ นักพนันเลือกวางเดิมพันระหว่างฝ่ าย Player และ Banker โดยผทู้ี่วางเดิมพนั ทางฝั่งเจา้มือ(Banker) เมื่อชนะ เดิมพนัจะถูกหกัค่าคอมมิชชนั่ จากโต๊ะเป็นเงิน 5% ของรางวัลที่ได้ 

     เมื่อพอรู้ศัพท์เทคนิครวมถึงแต้มของไฟแต่ละใบแล้วก็กลับมาสู่กติกาการเล่นบาคาร่ากัน โดยในการเล่นบา คาร่าแต่ละเกมน้นัแต่ละฝ่ายจะได้รับแจกไพ่อย่างน้อย 2 ใบ แต่ไม่เกิน 3 ใบ ไพ่บาคาร่าใบแรกกับใบที่ สาม จะแจกจากกองใหแ้ก่ฝ่ายผเู้ล่น ส่วนใบที่สองกบั ใบที่สี่แจกใหฝ้่ายเจา้มือถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดตอ้งการไพ่ ใบที่สาม ก็จะมีเงื่อนไขตามกติกาพิเศษ คือ ทางฝั่งของ Player ถ้าแต้ม 2 ใบแรกรวมกันได้ต ่ากว่า 5  (0,1,2,3,4,5) ตอ้งจวั่ เพิ่มอีก 1 ใบ แต่ถ้าแต้ม 2 ใบแรกรวมกันได้ 6 หรือ 7 ไม่ตอ้งจวั่ แลว้ ส่วน ทางฝั่งของเจา้มือ(Banker) น้นั ถา้แตม้ของBanker ต ่ากว่า 2 แตม้ จวั่ เพิ่มทนั ที1 ใบ แต่ถ้า มากกว่า 3 แตม้จะมีกฎเขา้มาควบคุมเกี่ยวกบัการจวั่ ไพ่ของ Banker

     เว็บเซ็กซี่บาคาร่า เป็นเว็บไซต์เกมส์คำสิโนออนไลน์ชั้น1ของประเทศไทย ที่เปิดให้บริกำร ให้เหล่ำ เซียน คำสิโนออนไลน์  หน้ำเก่ำและหน้ำใหม่ได้เข้ำมำเล่นได้อย่ำงสนุกสุดมันส์ เว็บเซ็กซี่บาคาร่า จึงได้เป็นที่นิยมและก ำลังมำแรงที่สุด ในตอนนี้ โดยได้รับควำมนิยมสูงสุดในช่วงเวลำนี้