789Lady บาคาร่า คาสิโน Pretty Baccarat พร้อมรับค่าคอมมิชชั่น 1.25%

เซ็กซี่บาคาร่า pantip 

     เซ็กซี่บาคาร่า pantipได้เขียนขึ้นเพื่อน ำเหล่ำเว็บคำสิโนออนไลน์ หรือ เว็บพนันออนไลน์ ที่ชอบโกงผู้เล่น และเว็บพนันออนไลน์ที่สำมำรถเล่นได้จริง มั่งคง ปลอดภัย เซ็กซี่บาคาร่า pantipจะมำให้ควำมรู้เพิ่มเติม แก่เหล่ำผู้เล่นเกมส์คำสิโนออนไลน์ กำรพนันออนไลน์ เซ็กซี่บาคาร่า pantipขอแนะน ำเว็บพนันออนไลน์  คำสิโนออนไลน์ที่เล่นแล้วผู้เล่นสำมำรถมั่นใจได้100% เลยว่ำจะไม่โดนโกง คือเว็บ 789lady เนื่องจากผมและเหล่าเพื่อนผมได้เล่นกับทำงเว็บ789lady มำถึง10ปีแล้ว ผมและเพื่อนๆเหล่ำนักเล่นกำรพนันออนไลน์ กล้ำพูดเป็นเสียง เดียวกันเลยว่ำเว็บนี้มั่นคงปลอดภัยแน่นอน ต่อไป เซ็กซี่บาคาร่า pantip จะขอพูดถึงพวกเว็บพนันออนไลน์ ที่ชอบโกงผู้เล่นบ้ำงนะครับ ได้แก่ sand711 , GOTHAMBET711 , Ufa-bonus , UfaBet , God55  , TS911NK , Ufaclub007 , IMIWIN77 , isc123 , SOL999.com , SOLARBET ,  UfaBet369 , UfaBet982 , DAMAGI999 , Ufa258bet , DAFABET , Ufa668 , SBOBET  , Ufa88 , 168vip , เซ็กซี่บาคาร่า pantip จึงขอเตือนไว้นะพี่นี้เลยว่ำรำยชื่อเว็บที่ทำง 

     เซ็กซี่บาคาร่า pantipได้แจ้งไปเหล่ำนั้น นักพนันออนไลน์ไม่ควรไปเล่นโดยขำด เพรำะเว็บพวกนี้โกงจริง 100 % เดียวต่อไปทำงเซก็ซบี่ าคาร่า pantipจะมำเปิดเผย กลโกงของพวกเหล่ำเว็บปลอมพวกนี้นะครับ

เซ็กซี่บาคาร่า pantip(สอนวิธีอ่ำนไพ่บำคำร่ำและกติกำกำรเล่นบำคำร่ำ) 

     บาคาร่าออนไลน์มีวิธีกำรนับแต้มง่ำยๆ ผู้เล่นสำมำรถดูตัวอย่ำงวิธีกำรนับแต้มไพ่บำคำร่ำได้ดังต่อไปนี้ 

ไพ่ A มีแต้มเท่ำกับ 0 แต้ม , ไพ่2 มีแต้มเท่ำกับ 2 แต้ม , ไพ่ 3 มีแต้มเท่ำกับ 3แต้ม , ไพ่ 4 มีแต้มเท่ำกับ 4แต้ม , ไพ่ 5 มีแต้มเท่ำกับ 5แต้ม , ไพ่ 6 มีแต้มเท่ำกับ 6แต้ม , ไพ่ 7 มีแต้มเท่ำกับ 7แต้ม , ไพ่ 8 มีแต้มเท่ำกับ 8แต้ม , ไพ่ 9 มีแต้ม เท่ำกับ 9แต้ม , ไพ่ 10,J,Q,K มีแต้มเท่ำกับ 0 แต้ม 

Dealer คือ พนักงำนแจกไพ่ 

Player คือ ฝ่ำยผู้เล่น สีน ้ำเงิน 

Banker คือ ฝ่ำยเจ้ำมือ สีแดง 

กติกำกำรแจกไพ่บำคำร่ำ 

Dealer จะแจกไพ่ใบที่1ให้Player หรือฝ่ำยผู้เล่นก่อนนะครับ ไพ่ใบที่2จะแจกให้ฝ่ำย Bankerหรือฝ่ำยเจ้ำมือ ใบที่3Dealer จะกลับมำแจกให้ Player หรือฝ่ำยผู้เล่นใหม่นะครับ ไพ่ใบที่4จะแจกให้ฝ่ำยBankerหรือฝ่ำยเจ้ำมือ 

จำกนั้นDealer จะเป็นผู้เปิดไพ่เองทั้งหมด หำกฝ่ำยผู้เล่นหรือPlayerมีแต้มต ่ำกว่ำ6ลงไป Dealer จะจั่วไพ่ใบที่3มำ ให้ แต่ถ้ำหำกฝ่ำยผู้เล่นหรือPlayer มีแต้ม6ขึ้นไปฝ่ำยPlayer จะไม่ได้จั่วไพ่ใบที่3 ต่อไปเป็นฝ่ำยเจ้ำมือหรือBanker

ฝ่ำยเจ้ำมือหรือBanker จะมีควำมได้เปรียบฝ่ำยผู้เล่นหรือPlayer มำกกว่ำเพรำะถ้ำฝ่ำยเจ้ำมือหรือBanker มีแต้ม มำกกว่ำ4ขึ้นไปแล้วทำงฝ่ำยผู้เล่นหรือPlayer จัวไพ่แล้วมีแต้มน้อยกว่ำ4 ฝ่ำยเจ้ำมือหรือBanker จะเป็นผู้ชน่ะไปเลย 

แต่ถ้ำหำกฝ่ำยผู้เล่นหรือPlayer จั่วไพ่ใบที่3แล้วมีแต้มมำกกว่ำ4 ฝ่ำยเจ้ำมือหรือBanker จะจั่วไพ่ใบที่3ขึ้นมำสู้

เซ็กซี่บาคาร่า pantip แฉกลโกงพนันออนไลน์ 

  1. ผู้เล่นคำสิโนออนไลน์ เล่นได้ก ำไรเยอะ ไม่ยอมถอนเงินให้ ได้แก่เว็บ sand711 , GOTHAMBET711 ,  Ufa-bonus , UfaBet , God55 , TS911NK , Ufaclub007 , IMIWIN77 , isc123 เว็บเหล่ำนี้ทำงเซ็กซี่บาคาร่า pantipขอเตือนด่วนเลยนะครับให้ย้ำยมำเล่นที่อื่นหรือใครที่ยังไม่มีเว็บเล่น เซ็กซี่บาคาร่า pantipขอแนะน ำให้ยำยมำเล่นที่เว็บ 789lady  หรือลิ้งค์นี้เลยนะครับhttps://ydalmedy.com/aff/13eyfo/8782113 ถ้ำเป็นเว็บนี้เซ็กซี่บาคาร่า pantip ขอรับประกันเลยครับ
  2. หรอกให้โอนเงินรับโปรโมชั่น พอผู้เล่นฝำกไปจริงไม่ได้รับโปรโมชั่นตำมที่แอดมินแจ้งตอนแรก ได้แก่เว็บ UfaBet ,  SOLARBET , UfaBet369 , UfaBet982 , DAMAGI999 , Ufa258bet เว็บเหล่ำนี้ทำงเซก็ซี่ บาคาร่า pantipขอเตือนด่วนเลยนะครับให้ย้ำยมำเล่นที่อื่นหรือใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นเซ็กซี่บาคาร่า pantipขอแนะน ำให้ยำยมำเล่นที่เว็บ 789lady หรือลิ้งค์นี้เลยนะครับ https://ydalmedy.com/aff/13eyfo/8782113 ถ้ำเป็นเว็บนี้เซ็กซี่บาคาร่า pantipขอ รับประกันเลยครับ
  3. หรอกให้ฝำกเงินแต่ไม่เติมเครดิตให้ผู้เล่น ได้แก่ SOL999.com , SOLARBET , UfaBet369 ,  UfaBet982 , DAMAGI999 , Ufa258bet , DAFABET , Ufa668 , SBOBET เว็บเหล่ำนี้ทำง เซ็กซี่บาคาร่า pantipขอเตือนด่วนเลยนะครับให้ย้ำยมำเล่นที่อื่นหรือใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นเซ็กซี่บาคา ร่า pantipขอแนะน ำให้ยำยมำเล่นที่เว็บ 789lady หรือลิ้งค์นี้เลยนะครับ https://ydalmedy.com/aff/13eyfo/8782113 ถ้ำเป็นเว็บนี้เซ็กซี่บาคาร่า pantipขอ รับประกันเลยครับ