789Lady บาคาร่า คาสิโน Pretty Baccarat พร้อมรับค่าคอมมิชชั่น 1.25%

ทางเข้าเซ็กซี่บาคาร่า

     ทางเขา้เซ็กซี่บาคาร่า คือ ทางเข้าล็อคอินเพื่อเข้าไปเล่นเกมส์คาสิโนออนไลน์เซ็กซี่บาคาร่าผ่านทางเว็บไซต์ 

     ปัจจุบันผู้เล่นเกมส์คาสิโนออนไลน์สามารถเข้าเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว โดยทางเข้าเซก็ซี่บาคาร่าผู้เล่น สามารถหาได้จาก google หรือติดต่อแอดมินทางไลน์เพื่อขอทางเขา้เซ็กซี่บาคาร่าแต่ก่อนอื่นเลยผู้เล่นต้อง ท าการสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะเข้าเล่นเกมส์คาสิโนออนไลน์ได้วิธีสมัครเป็นสมาชิกกับทางเซ็กซี่บาคาร่านั้นก็ไม่อยาก 

     เพียงแค่ผู้เล่น พิมพ์789lady ลงบน google chrome ผู้เล่นสามารถสมัครเองผ่านหน้าเว็บหรือทักมาสมัครกับแอด มินได้ทางไลน์ จากนั้นแอดมินจะส่งทางเข้าเซ็กซี่บาคาร่าให้ผู้เล่นได้ทำาการล็อคอินเข้าไปเล่น 

     เกมส์พนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเซ็กซี่บาคาร่าเป็นที่รู้จักกันอย่างมากในหมู่ ผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ หรือ เซียนพนันออนไลน์ โดยแต่ล่ะคนก็จะมีทางเข้าเซ็กซี่บาคาร่าที่แตกต่างกันไปเช่น ใช้โทรศัพท์มือถือล็อคอินเข้าเล่น หรือ ล็อคอินเข้า เล่นผ่านทางคอมพิวเตอร์แต่ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดเป็นตัวเชื่อมต่อเข้าเล่นก็ตาม ผู้เล่นต้องล็อคอินผ่านทางเข้าเซก็ซี่ บาคาร่าเหมือนกัน จากนั้นผู้เล่นจึงจะสามารถเข้าเล่นได้ เซ็กซี่บาคาร่าออนไลน์ได้เป็นที่นิยมที่สุดในเหล่าบันดาเกมส์ คาสิโนออนไลน์ ในแต่ล่ะวันจึงท าให้เหล่าผู้เล่นทักไลน์แอดมินมาขอทางเข้าเซ็กซี่บาคาร่ากันเป็นจ านวนมาก ทางเซ็กซี่บาคาร่า เข้าไปเพื่อเล่นบาคาร่าออนไลน์เป็ นเกมส์กีฬาส าหรับในการเดิมพันประเภทหนึ่งที่เป็ นเกมส์เดิม พนัยอดนิยมอยา่ งยิ่งรวมท้งัมีลกัษณะการเล่นที่คลา้ยกบัการเล่นไพ่ป๊อกเดง้ สามารถที่จะพนนั ไดล้ะหลายท่าน เนื่องจากว่า จะเป็ นการลงพนันระหว่าง Play กับ Banker ซึ่งในแต่ละเกมจะใช้ไพ่ส าหรับการตัดสินแพ้ชนะสูงสุดเพียงแค่ 3  ใบแค่นั้นโดยที่การเตรียมการเล่น ในแต่ละคร้ังจะใชไ้พ่ท้งัหมดน้นั ประมาน 6 – 8 ส ารับ ก็เลยอาจจะส่งผลให้ยากต่อ การคาดคะเนว่าเหลือไพ่กี่ใบ ใบไหนบ้างภายหลังที่เล่นไปแล้ว ส าหรับทางเข้าเซ็กซี่บาคาร่าน้นัจะมีตารางที่ แสดงถึงผลของการแพ้ชนะเสมอในเกมก่อนหนา้ท้งัปวงเพื่อเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงสา หรับเพื่อการตกลงใจก่อนที่จะมีการ ลงพนนัคร้ังถดัไป

เซ็กซี่บาคาร่า แบ่งการเดิมพันได้ถึง 7 อย่างด้วยกัน ดังนี้ 

  1. B PAIR เป็นการเดิมพันในฝั่งของเจ้ามือว่าไพ่ที่ได้นั้นจะออกคู่
  2. SMALL เป็นการเดิมพนัว่า หากเกมในรอบน้นัแจกไพ่ไม่เกิน 4 ใบ ถือว่าชนะ
  3. TIE เป็นการเดิมพันว่าไพ่ระหว่าง PLAYER และ BANKER จะออกเสมอกัน
  4. PLAYER เป็นการเดิมพนัว่าฝั่งผูเ้ล่นจะเป็นฝ่ายชนะ
  5. P PAIR เป็นการเดิมพนัในฝั่งของผูเ้ล่นว่าไพ่ที่ไดน้ ้นั จะออกคู่
  6. BIG เป็นการเดิมพนัว่า หากเกมในรอบน้นัแจกไพ่เกิน 4 ใบ ถือว่าชนะ
  7. BANKER เป็นการเดิมพันว่าฝั่งเจา้มือจะเป็นฝ่ายชนะ

     อัตราการจ่ายสูงสุดคือ B PAIR, P PAIR และ TIE ตามลำดับ โดยที่เปอร์เซ็นต์การออกหนา้ไพ่แบบนี้ก็จะแตกต่างลด นอ้ยลงไป ตามความเหมาะสม 

     การนับแต้มบาคาร่าไม่ต่างกบัการนบัแตม้ ป๊อกเดง้ที่มีหลกัการนับดังนี้ 10 , J (แจ๊ค) , Q (แหม่ม) , K (คิง) = 0 คะแนน  A (เอซ) = 1 คะแนน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 คะแนนนับตามจำนวนหน้าไพ่ ตามไพ่ที่ได้มาบนมือ 

     เท่านี้เราก็พอรูวิธีการนับแต้มบาคาร่า และ วิธีเลือกเดิมพันกันแล้วนะครับ อย่าลืมทางเข้าเซก็ซี่บาคาร่ากับทางเว็บ 789ladyกันนะครับ แต่หากผู้เล่นคนไหนที่ลืมทางเขา้เซ็กซบี่ าคาร่าสามารถติดต่อแอดมินทางไลน์ได้เลยนะ ครับ จากนั้นแอดมินก็จะส่งทางเข้าเซ็กซี่บาคาร่าให้กับผู้เล่น